Medlemmar

Alla regler, förordningar och skötselråd finns i den lägenhetspärm som tillhör varje lägenhet.

Kontaktuppgifter behövs om lägenheten lämnas tom
Om lägenheten ska lämnas tom eller utan tillsyn under en längre tid, måste styrelsen få aktuella kontaktuppgifter, så att ägaren snabbt kan nås i händelse av vattenskada, inbrott eller andra problem.

Underhåll av lägenheterna
Bostadsrättsinnehavaren har enligt våra stadgar skyldighet att underhålla sin egen lägenhet, inre delen. Den yttre delen (fasaderna, fönster), trapphus och tvättstugor har bostadsrättsföreningen skyldighet att underhålla. Se vidare stadgarna.

Ombyggnad / renovering av lägenhet
Om detta ska ske så ska blanketten ”Begäran om tillstånd till ändring i lägenhet” fyllas i och lämnas till Styrelsen för godkännande.
Blanketten kan hämtas här

Regler om våtrum

 1. Allmänt.
  Branschreglergäller alltid. Utförande med godkända konstruktioner och enligt tillverkarens anvisningar.
 2. Kakel och klinker.
  Om hantverkare anlitas ska denna vara medlem i Plattsättnings Entreprenörers Riksförening, PER. Kräv behörighetslegitimation. Du får dessutom ett försäkringsskydd.
  Branschregler ”Byggkeramikrådet” www.bkr.se
 3. VVS
  Branschregler ”Säker Vatteninstallation” www.sakervatten.se
 4. Plastgolv.
  Branschregler ”Svensk Våtrumskontroll” www.gvk.se
 5. Vid vattenskador.
  Renovering och onbyggnadsarbeten utförs av auktoriserad fackman – krav från försäkringsbolagen

Underhåll av uteplatser
Till vissa lägenheter hör uteplats med träplank runt om. Planket ska vara vitmålat. Föreningen står för färgen om planket behöver målas. Bostadsrättshavaren står för kostnaden för målningsarbetet. Behöver planket lagas/bytas står föreningen för materialkostnaden (gäller ordinarie utförande). Bostadsrättshavaren står för arbetet. Skötsel och kostnader för ev. trägolv på uteplatsen står bostadsrättshavaren för.

Inredningsdags
Mycket stor försiktighet måste iakttagas då Ni skall hänga upp någonting i väggarna mot våtutrymmena, då de finns mycket vattenledningar infällda i väggarna.

Ingen håltagning får ske inne i våtutrymmena. Vid frågor kontakta styrelsen.

Större förändringar
Alla större ändringar, såsom nedtagning av väggar skall förekommas av förfrågan hos styrelsen.
Om så ej sker, kan man bli återställningsskyldig.

Köksfläkt
Husen är utrustade med centrala fläktsystem. Vid byte av spiskåpa får därför fläkt med
motor ej installeras. En motordriven fläkt med kolfilter, får däremot installeras, men enbart under förutsättning att den inte ansluts till det centrala fläktsystemet. En ansökan om ”Tillstånd för ändring i lägenhet” måste lämnas till styrelsen i god tid innan installationen görs.

Ventilation
Huset är utrustat med mekanisk till- och frånluftsventilation.
Vid matlagning kan ökad ventilation åstadkommas med reglaget på spiskåpan. Ventiler finns i alla rum (i taket), glöm ej att dessa också skall rengöras kontinuerligt.

För att systemet ska fungera tillfredsställande måste ni med jämna mellanrum rengöra filtret i spiskåpan. Ventilationssystemet kontrolleras vart tredje år av föreningen. Då kontrolleras alla lägenheter, inklusive ventilationen i alla kök.

Golvbrunn och avlopp
Golvbrunn, avlopp i handfat och diskho – dessa skall kontinuerligt rengöras – vid långvarigt stopp hos er kan det bli stopp även hos din granne – det kostar för oss alla.

Felanmälan
Felanmälan görs till våra förvaltare LS Fastighetssupport och gäller sådant som åligger föreningen. Övriga ärenden bekostar Ni själva. Givetvis kan Ni anlita LS Fastighetssupport eller rådfråga vart ni skall vända Er.
OBS! Om det föreligger fara för fastigheten såsom vid vattenläckage eller liknande skall felanmälan ske omgående, se under fliken Förvaltare – Teknisk.

Trasiga lampor i lägenheten – i spis, fläkt, badrumsskåp osv – byter man själv.

Avgifter
Frågor kring betalningar av månadsavgifterna eller vill byta till postgiro/bankgiro, ringer man till Fastighetsägarna i Sthlm AB.

Nycklar
Brf Äpplet 1-5 har inga huvudnycklar till lägenheterna, varför de uppsättningar av nycklar som ni har, är de enda som går till Er lägenhet.

För att vi skall kunna komma in i Er lägenhet och göra underhållsarbeten eller reparationer då Ni ej själva är hemma, så finns möjlighet för Er att hänga nycklar i den nyckeltub som sitter i Er ytterdörr. Här hänger ni Era dörrnycklar och bara vi eller de hantverkare vi anlitat kan komma åt dem genom att använda oss av en specialnyckel till tubens cylinder.

OBS! Använd ej stora nyckelringar eller nyckelbrickor – då risken finns att de fastnar.

Följande nycklar hör till lägenheten:
3 st brickor (Svart, röd och grön) (till husets entré dörr/dörrar)
Samtliga standardbrickor går också till Södra Kungsvägen 228 där vi har
grovtvättstugan och styrelsens postlåda.
Vid strömavbrott så finns batteribackup till passersystemet som räcker 3 timmar om avbrottet varar längre så ställs låsen upp manuellt av styrelsen.
Önskas extra brickor så beställes det av styrelsen.
3 st ASSA nycklar (till lägenheten, passar ej till entrédörrarna)
3 st 9-tillhållarnycklar (till lägenheten)
1 st Tvättstugenyckel (denna nyckel går även till grovtvättstugan på
Södra Kungsvägen 228)
1 st Bokningscylinder till tvättstugan med 2 st nycklar

Tappade/stulna nycklar/brickor ska anmälas till styrelsen

Inglasning av balkong
Föreningen har ett bygglov för inglasning av balkonger som gäller från augusti 2017
och 2 år framåt. Inglasning som satts igång under den perioden måste vara slutförd
inom 5 år från det att bygglovet trädde i kraft. Bygglovet gäller Balkongrutan
tel. 020 150 002, Nordiska Profilsystem tel. 08 410 261 11, Nika 08 410 417 63 och motsvarande system.
Innan inglasning startar måste ”Ansökan om tillstånd för ändring av lägenhet” i god tid lämnas till styrelsen för godkännande. Till Miljö- och stadsbyggnadskontoret i Lidingö stad ska lägenhetsinnehavaren dessutom lämna uppgifter om en certifierad kontrollansvarig och en kontrollplan för arbetet.
Därefter ges startbesked för inglasningen.

El-, TV och telefonanmälningar
Elmätare är placerad i källarens Elundercentral. Här finns en mätare för varje lägenhet. Vill ni kontrollera Er förbrukning måste ni ta kontakt med någon i styrelsen.

Från första mars 2017 ingår bredband med hastighet 100 Mbit/sekund
och abonnemang för fast bredbandstelefoni i bostadsrättsavgiften.
Samtalsavgifter
 för telefoni tillkommer. Grundutbudet när det gäller TV-kanalerna ingår även i fortsättningen i avgiften. 

Vad behöver du göra ?
Kontakta ComHem i början av februari på telefon 0775-17 17 20 för att koppla upp dig enligt det nya avtalet från den 1 mars.

Du kan också göra tilläggsbeställning:
– om du vill ha ännu snabbare bredband
– om du vill ha fler TV-kanaler än grundutbudet

Önskar du trådlöst bredband, ingår kostnadsfri router från ComHem.
www.comhem.se

Vill Ni ha fler fasta telefonjack (ej IP) måste ni kontakta Telia på egen bekostnad.

Ytterbelysning på balkong. I lägenheten finns förberedelse för dragning av el till belysningen – dosor, rör och dragtråd.

Parabol
Parabolantenn får sättas upp med styrelsens godkännande på följande sätt. Det är endast tillåtet att montera den på balkongen innanför räcket, den får ej synas utifrån, detta gäller även altan.

Regler för hushållssopor
Matavfall skall sorteras ut i specialgjord påse och läggas i behållare för matavfall som finns i returpappersrummet.

Returpapper placeras buntat (ej plastpåse) i plastvagnen eller längs väggen i returpappersrummet bredvid entrén i gatuplanet. Hushållssoporna hämtas denna väg, så tänk på att returpappret ej blockerar dörren.

OBS! Det kan lätt kan bli stopp i sopnedkasten om ni kastar för skrymmande och lätta sopor, rören är ej större än hålet ni kastar i. I sopnedkasten får endast hushållssopor i försluten påse kastas.

Allt glas lämnas i Lidingö Stads iglos, som bl a finns bakom Breviks
hållplats eller vid korsningen Södra Kungsvägen och Gåshagaleden.

Regler för grovsopor
Grovsoprum finns i träförrådet vid parkeringen Västra Allén 16 och är öppet sista torsdagen i månaden (ej juli) kl.18:30 – 19:00.

Där kan du lämna:
Mindre möbler, porslin, metall, keramik, barnvagnar, bilbarnstolar, badrumsskåp, pulkor, mindre cyklar, böcker, blomkrukor, mattor, större kartonger etc.

Där kan du inte lämna:
Byggmaterial som köksskåp, badkar och sanitetsporslin, elavfall med sladd eller batteri, större möbler, förpackningar, färg-, kemikalie- och bränslerester etc.
Var lämnas sådant som inte kan lämnas i grovsoprummet?
Pappers-, glas-, plast- och metallförpackningar lämnas
vid återvinningen intill Breviks station.

Var lämnas elavfall och byggmaterial?
Lämnas kostnadsfritt vid Stockby Returpark på Stockbyvägen 3,
måndag – torsdag kl.12-20 samt fredag – söndag kl.9-16.

Miljöbilen
Miljöbilen är en ambulerande miljöstation som samlar in farligt avfall och mindre elavfall från dig som bor i flerbostadshus. Se Lidingö Stads hemsida
Miljöbilen »

Hjälp med avyttrande av elavfall, såsom spis eller en stor TV kan man kontakta personalen vid bilen för att få hjälp. Man kommer överens om en lämplig hämtningsplats.

Lidingö stad har till alla på Lidingö delat ut en mycket bra information angående bl a hur man hanterar elavfall. Om Ni ej har den kvar, kan ni kontakt tekniska kontoret i Lidingö Stad eller titta på länken nedan.
Avfall & återvinning »

Gemensamma utrymmen
Barnvagns- och cykelförvaring, i bottenvåningen respektive gårdshusen till ert hus finns förrådsrum.

Tvättstugan
På bottenvåningen till varje hus finns en tvättstuga.
Det är viktigt att alla som använder maskinerna vet hur de fungerar. Tvättmaskinerna, torktumlarna och torkskåpen ska endast användas för textilier. BH med bygel får endast tvättas i maskinerna om tvättpåse används. Innan tvätten hängs in i torkskåpet ska den vara centrifugerad. Torkskåpet får ej köras med öppna dörrar.  För grovt smutsad tvätt eller annat som inte är textilier (mattor, skor, väskor eller neopren) ska maskinen för grovtvätt användas, se nedan. Risken för skador och irriterande stopp och onödiga reparationskostnader minskar då. Är du osäker på något som rör tvättstugan, hör av dig till vår fastighetsskötare.

Bokning
Tvättstugan bokas genom att låsa fast bokningscylindern på önskat tvättpass.

Tvättider
Tvättpass får endast bokas ett i taget (en vanlig och en för grovtvätt).
OBS! Om bokad tvättid ej tagits i bruk efter en timme, får annan medlem än den som bokat tiden utnyttja dennes tvättid. Var därför noga med att ta bort bokningen om Ni får förhinder.
Tvättiden är 3 timmar efter det ska tvättstugan vara städad, tömd och tvättcylindern borttagen.

Grovtvätt
I tvättstugan på Södra Kungsvägen 228 finns er grovtvättstuga.
Bokning görs på kalendern utanför grovtvättstugan.

Städning
Efter varje tvättpass skall tvättstugan städas.
– Tvätt- och sköljmedelfacken ska rengöras.
– Luddfiltren i torktumlaren rengöras (3st).
– Luddfiltren i torkskåpet rengöras med dammvippan.
– Bänkar & maskiner torkas av.
– Mangelduken ska lämnas utrullad för tork.
– Golven sopas.

Trapphusen
Belysningen är s k sparbelysning som tänds och släcks automatiskt.

På förekommen anledning vill vi här påminna om, att vi står själva för våra kostnader. Alla ombeds att se till att våra trapphus ej nedsmutsas i onödan.
Vi hyr mattor för att ej få in så mycket sand, jord mm

Av brandsäkerhetsskäl får inga lösa föremål ställas i trapphusen, undantag rullatorer om de ej hindrar utrymning.
Även egna dörrmattor är ej tillåtet.

Parkering
Parkeringsplatser finns i begränsad omfattning att hyra på mark utomhus. Vi har både med el och utan el. Priset 2020 är med el 250:- och utan el 200:-/månaden. Se gällande regler på avtalets baksida/2:a sida. Intresseanmälningar görs till Mats Chatelain, mats.chatelain @ gmail.com eller 070-593 94 50.
OBS! Endast godkända utomhuskablar och kontakter får användas, de får enligt lag ej hänga kvar vid eluttagen då de ej används, pga olycksrisken. Dessutom är inga skarvsladdar tillåtna.

P-platser för gäster
Föreningen har fem p-platser som är avsedda för korttidsparkerande gäster. Där är parkering tillåten i max 4 timmar.
På Södra Kungsvägen, mitt emot Södra Kungsvägen 228 och 230 finns en allmän parkering där man får parkera i 12 timmar.

För grannsämjan

Grillning
För allas trivsel var vänliga och grilla ej på balkong eller uteplats.
Er granne uppskattar ej oset som tränger in i lägenheten.

Cigarettrök
Rök ej i hissar eller trapphus, då många av oss är känsliga/allergiska.
Tänk också på att rökning på balkongerna är störande.
Självklart är det ej tillåtet att slänga fimpar från balkonger eller utanför entréer.

Ljudstörningar
Visa hänsyn mot dina grannar.
Tvättmaskin eller torktumlare som är igång sent på kvällen är störande. Likaså musik på hög nivå, flyttande av möbler, klampet från springande barn etc.
Kort sagt, alla normala hushållsljud skall upphöra efter kl 22.00.
Berätta att ni skall ha fest, antingen muntligt eller med en lapp i porten eller i brevlådan.
Vid renoveringar/ändringar ska också hänsyn tas så att borrande, bilande och hamrande endast sker på vardagar, dagtid mellan kl.9:00 och 17:00. Mindre störande arbeten som du gör får också utföras på lördagar kl.13-15. Informera alltid dina grannar inför störande arbeten.